آموزش بیمار
شب ادرارى چيست؟

در يك كودك پنج ساله، خيس كردن رختخواب بيش از دو شب در ماه غير طبيعى است. در صورت وجود چنين مشكلى مى توان گفت كه كودك مبتلا به شب ادرارى است كه به شرح زير تعريف مى گردد. 

خيس كردن رختخواب به

ادامه مطلب
Endorsed By :